Databac

AHISHAR

Chef du palais du roi Salomon (1 Rois 4).